Privacyverklaring

MOZON verwerkt van diverse derden persoonsgegevens. We vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt.  We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

1. Organisatiegegevens


Deze privacyverklaring heeft betrekking op MOZON en omdat er een externe Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld zijn ook deze contactgegevens hier opgenomen.
 
Contactgegevens
 • Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
 • Noordkade 2f, 6003 ND Weert
 • 0495-547998                     
 • info@mozon.nl
 • www.mozon.nl
 • KvK-nummer 13042598
 
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming
2. Persoonsgegevens, doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen
MOZON verwerkt persoonsgegevens van u en uw kind om onze verplichtingen als school te kunnen nakomen. Dat doen we alleen als er een specifiek doel is voor de gegevens. Zo hebben wij bijvoorbeeld gegevens nodig om uw kind aan te kunnen melden als leerling op onze school en om de onderwijsresultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplichtambtenaren. Voor gegevens die (wettelijk) verplicht zijn om in onze administratie op te nemen of gegevens die noodzakelijk zijn om (goed) onderwijs te kunnen geven geldt dat u deze niet kunt weigeren. Indien u deze gegevens niet wilt verstrekken kan u kind niet worden ingeschreven op onze school en kan deze daar dus geen onderwijs volgen.  Wij zullen bij het verzamelen van gegevens altijd aangeven of de verstrekking ervan verplicht of vrijwillig is.
 
Voor het verwerken van persoonsgegevens is een grondslag vereist. De meeste gegevens verwerken we op basis van de grondslagen "wettelijke verplichting" of op basis van de 'onderwijsovereenkomst' die u met de school aan gaat. Voor andere verwerkingen hebben we uw specifieke toestemming nodig als grondslag. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verwerken van foto's of de verwerking van medische gegevens. Voor alle gegevens die we verwerken op basis van uw toestemming geldt dat u altijd het recht heeft deze toestemming weer in te trekken of te wijzigen. Indien u uw toestemming op een later tijdstip intrekt of wijzigt heeft dat geen effect op gedane verwerkingen voor deze intrekking. U kunt ook simpelweg weigeren om toestemming te geven, dat heeft voor de verlening van onderwijs geen consequenties.
 
Indien binnen of rondom de school camera opnames worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid doen we dit op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. We zijn als school immers (wettelijk) verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid op de school. (o.b.v. de wet op het primair onderwijs artikel 4c)
 
Website bezoekers
We registreren uw contactgegevens (naam en e-mailadres) om ons als organisatie in staat te stellen contact met u op te nemen indien u daar een verzoek toe indient. We nemen contact met u op op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang omdat we anders niet kunnen reageren op uw verzoek. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is om u van informatie te kunnen voorzien. Voor contactvragen geldt in principe een termijn van maximaal 6 maanden.
 
Leveranciers en klanten
Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met leveranciers en klanten en producten en diensten financieel af te kunnen wikkelen hebben we persoonsgegevens nodig van onze leveranciers en klanten. Dit betreffen contactgegevens en financiële gegevens. De grondslag van deze verwerkingen is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst. Indien u deze gegevens niet wilt verstrekken kunnen wij helaas geen overeenkomst met u aangaan. We bewaren uw algemene gegevens niet langer dan twee jaar na beëindiging van de dienstverlening. Financiële gegevens moeten we wettelijk minimaal 7 jaar bewaren.
 
Een totaaloverzicht van de diverse categorieën persoonsgegevens die we verwerken en de specifieke doeleinden en grondslagen kunt u vinden in bijlage 1. We verwerken nooit gegevens voor andere doeleinden dan in deze verklaring zijn benoemd.


3. Cookies
Als u gebruikt maakt van onze website wordt u gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Als we bij één van deze cookies persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw IP-adres verwerken, zullen we u middels een cookiemelding om toestemming vragen. U kunt deze cookies ook weigeren.
 
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
 
Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld voor het laden van afbeeldingen. Onze website werkt niet goed zonder deze cookies, hiervoor hoeft dan ook geen toestemming te worden gegeven.
 
Sociale media plug ins
Op onze website maken wij gebruik van plug ins van sociale media, zoals Facebook, Twitter en YouTube, etc. Hiermee kunnen we informatie op onze site delen van externe sociale mediakanalen. Ook stellen we u in staat middels bepaalde knoppen direct content te "liken" of te delen. Deze partijen plaatsen tracking cookies om uw surfgedrag te analyseren of te optimaliseren. Voor het plaatsen van deze plug ins vragen we in onze cookiemelding om uw toestemming.
 
Cookies verwijderen
Cookies kunnen worden verwijderd via de instellingen van uw browser.


4. Rechten van de betrokkenen


U heeft een aantal rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. U kunt van de volgende rechten gebruik maken:
 
 1. Het recht op informatie: betreft het recht om (vooraf) geïnformeerd te worden over wat er aan gegevens wordt vastgelegd en met welk doel. Dat doen we onder meer met deze verklaring.
 2. Het recht op inzage: betreft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 3. Het recht op rectificatie: betreft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen c.q. het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren.
 4. Het recht op vergetelheid: betreft het recht om gegevens te laten verwijderen. In geval van een verzoek om gegevens te wissen zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren, dat is bijvoorbeeld het geval bij financiële gegevens.
 5. Het recht op beperking van een verwerking: betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook hier toetsen wij of dit mogelijk is waarbij wij ons aan de wettelijke voorschriften houden.
 6. Het recht op dataportabiliteit: betreft het recht om persoonsgegevens over te (laten) dragen. U heeft het recht om de gegevens, die wij van u verwerken en van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
 7. Het recht op verzet (bezwaar): betreft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en/of een eerder gegeven toestemming in te trekken.
 8. Het recht op een menselijke blik bij (geautomatiseerde) besluiten. Betreft het recht om te eisen dat er geen besluiten worden genomen die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens, dus zonder menselijke tussenkomst, hiervan is binnen MOZON geen sprake.
 
U kunt uw verzoek schriftelijk indienen via info@mozon.nl. Vuistregel hierbij is dat als u een beroep doet op een van uw rechten, we dat verzoek binnen één maand zullen afhandelen. Als dat niet lukt, mag deze maand (meerdere malen) verlengd worden tot maximaal drie maanden. We zorgen er vervolgens ook voor dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast.


5. Beveiliging

MOZON heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De belangrijkste maatregelen zijn:
 1. Er is een privacyreglement opgesteld en dit wordt actueel gehouden.
 2. Websites zijn altijd voorzien van een SSL-certificaat voor een beveiligde verbinding. 
 3. Er zijn verantwoordelijkheden toegekend op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.
 4. Alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.
 5. Werknemers die inzage hebben in persoonsgegevens zijn (contractueel) gehouden aan geheimhouding.
 6. IT-voorzieningen en apparatuur zijn fysiek en logisch beschermd tegen toegang door onbevoegden en schade of storingen. 
 7. Met alle derde partijen die gegevens namens ons verwerken worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over de toegang en beveiliging tot gegevens.
 8. Persoonsgegevens worden binnen de EU opgeslagen.

6. Verwerking buiten de EU

De school verwerkt alle gegevens binnen de Europese Unie. Indien wij in de toekomst mogelijk verwerkingen buiten de EU zullen (laten) verrichten dan doen we dat alleen in landen waarvan is bepaald dat deze voorziet in een passend beschermingsniveau.


7. Externe ontvangers

Een deel van de gegevens die wij verwerken wordt met derden gedeeld voor de daaraan gerelateerde doeleinden. Vaak gebeurt dit om financiële controle mogelijk te maken. Daarnaast slaan wij gegevens op bij een ICT-leverancier. Organisaties of instanties waarmee wij gegevens delen zijn:
 • DUO (via BRON);
 • Samenwerkingsverband;
 • Veilig thuis;
 • Vervolgschool;
 • Leerplichtambtenaar;
 • GGD en schoolarts;
 • Accountant;
 • Aanbieders digitaal lesmateriaal en leerlingvolgsysteem;
 • Cloud/ICT-leverancier.

8. Bewaartermijnen

Voor alle persoonsgegevens die de school verwerkt zijn bewaartermijnen bepaald. Waar aanwezig worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. In principe geldt dat het leerling dossier niet langer dan 2 jaar wordt bewaard nadat een leerling de school verlaat. Hierop zijn enkele wettelijke uitzonderingen:
 • Datum van in en uitschrijving wordt 5 jaar bewaard;
 • Gegevens t.b.v. doorverwijzing naar het speciaal onderwijs worden 3 jaar bewaard;
 • Gegevens betreffende het verzuim worden 5 jaar bewaard;
 • BSN-nummer wordt 5 jaar bewaard;
 • Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.

9. Profileren

De school zal u kind nooit profileren op basis van (louter) geautomatiseerde besluitvorming. Indien op basis van (test)gegevens of andere gegevens een profiel van uw kind wordt gemaakt zal altijd een menselijke blik worden gebruikt om tot een uiteindelijk oordeel te komen, bijvoorbeeld bij het bepalen van een advies voor het voortgezet onderwijs.


10. Klachten en incidenten

Heeft u een vraag of een klacht over de manier waarop MOZON met persoonsgegevens om gaat? Neem dan contact op met ons op via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens)
 
We hebben daarnaast een protocol opgesteld voor het melden van incidenten. Hiermee geeft MOZON invulling aan de meldplicht datalekken. De afhandeling van deze incidenten volgt een gestructureerd proces, dat ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken.


11. Gegevens van derde partijen

De school ontvang bij inschrijving van uw kind graag het dossier en relevante informatie van de kinderopvang waar uw kind op heeft gezeten. Deze informatie mogen we alleen ontvangen van de kinderopvang indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Indien uw kind reeds op een andere basisschool onderwijs heeft gevolgd zullen we bij inschrijving een zogenaamd onderwijskundig rapport ontvangen van de oude school. Dit is een wettelijk vereist rapport. U kunt hier bij de oude school inzage in vragen en (indien van toepassing) correcties in aan laten brengen. Het onderwijskundig rapport bevat:
 • De administratieve gegevens (bijv. n.a.w.);
 • Gegevens over de onderwijshistorie (bijv. toetsuitslagen);
 • Gegevens over de sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Informatie over ontvangen of benodigde begeleiding.

12. Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Bijlage 1: Persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

 
 
Categorieën persoonsgegevens Doeleinden Grondslag
Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. De toelating en inschrijving van de leerling bij de school. Alsmede het kunnen communiceren met de leerling en diens ouders/verzorgers. Uitvoering onderwijsovereenkomst.
Algemeen belang/openbaar gezag
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO 4,1,2).
Geslacht, geboortedatum. De toelating en inschrijving van de leerling bij de school.
De organisatie of het geven van het onderwijs of de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen.
Uitvoering onderwijsovereenkomst.
Algemeen belang/openbaar gezag.
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO 4,1,2).
Het persoonsgebonden administratienummer. De organisatie of het geven van het onderwijs of de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen. Uitvoering onderwijsovereenkomst
Algemeen belang/openbaar gezag
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO 4,1,2)
Nationaliteit, geboorteplaats en geboorteplaats. De organisatie of het geven van het onderwijs of de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen. Algemeen belang/openbaar gezag
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO 4,1,2)
Nationaliteit is een bijzonder persoonsgegeven waarvoor toestemming benodigd is.
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling zoals allergieën of dyslexie.
Rapportages inzake de geestelijke gezondheid en/of vaardigheden.
Zorgbegeleidingsgegevens die relevant zijn voor het onderwijs zoals lichamelijk of geestelijk (onvermogen)
Het kunnen verlenen van de juiste zorg in noodgevallen en verstrekking van medicatie of onthouden van producten waarvoor een allergie bestaat.
Het kunnen bieden van de juiste begeleiding of doorverwijzing naar speciaal onderwijs.
Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor toestemming benodigd is.
Wettelijke verplichting: wet op het primair onderwijs artikel 18a lid 13.
Algemeen belang/openbaar gezag (voor verwijzing speciaal onderwijs).
Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De organisatie of het geven van het onderwijs of de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen. (alleen voor bijzondere basisscholen). Toestemming en/of uitzondering voor bijzondere basisscholen o.b.v. AVG-artikel 9, lid 2d.
Onderwijskundig rapport, Advies VO, Resultaatgegevens (CITO), Onderwijsbegeleiding, aanwezigheidsregistratie, klas, leerjaar, onderwijstype en onderwijsmethode. Het gebruik van een leerlingvolgsysteem dat de school inzicht verschaft in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijkheid biedt tot beheer en delen van deze gegevens met de docenten van de leerlingen en de ouders/verzorgers en leerlingen.
De organisatie of het geven van het onderwijs, de (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen, het opstellen van een onderwijskundig rapport en het geven van studieadviezen.
Het bij uitschrijving van een leerplichtige leerling informeren van de vervolgschool over het gevolgde onderwijs en de behaalde studieresultaten.
Uitvoering onderwijsovereenkomst.
Algemeen belang/openbaar gezag.
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO-bijlage 1: 4,1,5 en 7,1,2).
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO-bijlage 2 artikel 3).
Wettelijke verplichting (Wet Primair onderwijs artikel 42).
Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van (digitale) leermiddelen waaronder de groepsindeling, inloggegevens voor het schoolnetwerk, de door de school gebruikte digitale leermiddelen, sociale media en software- applicaties voor onderwijsdoeleinden alsmede inlogcodes voor de bestelling van reguliere leermiddelen bij de leverancier. Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen.
Het geven van onderwijs met behulp van digitale leermiddelen en diensten van de informatiemaatschappij.
Uitvoering onderwijsovereenkomst.
Gerechtvaardigd belang: onderwijs is anders niet goed mogelijk.
Toestemming daar waar het gebruik van sociale media of online software betreft.
Gegevens van docenten en (intern) begeleiders van de leerling, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van begeleiding, onderwijs, opleidingen en trainingen. B.v. gegevens met betrekking tot de thuissituatie. Het bieden van de juiste (individuele) schoolbegeleiding van leerlingen en eventuele verwijzingen naar speciaal onderwijs. Wettelijke verplichting: wet op primair onderwijs artikel 18a lid 6c en lid 13.
Algemeen belang/openbaar gezag.
Het BSN-nummer (PGN/onderwijsnummer). De toelating en inschrijving van de leerling bij de school. Algemeen belang/openbaar gezag.
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO 4,1,2).
Foto's en videobeelden van de school, pasfoto's Het bekend maken van informatie over de organisatie, de activiteiten van de school in de schoolgids, op de website en sociale media. Videobeelden en foto's zijn gekenmerkt als bijzonder persoonsgegeven waarvoor toestemming benodigd is.
Van ouders/verzorgers: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres Het informeren van de ouders/verzorgers over de leerling en schoolactiviteiten. Uitvoering onderwijsovereenkomst
Van ouders/verzorgers: gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van ouderbijdragen, vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten waaronder een bankrekeningnummer Het berekenen en vaststellen van ouderbijdragen
Het laten uitoefenen van accountantscontrole
Algemeen belang/openbaar gezag
Wettelijke verplichting: Wet primair onderwijs artikel 40 lid 1 en artikel 13 lid 1e.
Gerechtvaardigd belang: het kunnen innen van gelden.
Van ouders/verzorgers: Geboorteland Bepalen eventueel extra benodigde begeleiding. Algemeen belang/openbaar gezag
Wettelijke verplichting (Regeling informatievoorziening WPO 4,1,2)
Gegevens betreffende (etnische) afkomst is een bijzonder persoonsgegeven waarvoor toestemming benodigd is.
Van ouders/verzorgers: Land waar opleiding is gevolgd, type opleiding en jaren gevolgd onderwijs. Vaststellen van het leerling-gewicht. Algemeen belang/openbaar gezag
Besluit bekostiging WPO-artikel 27. (let op, vervalt per 1-08-2019)